Privātuma politika

1. Vispārīgā informācija

Mēs, AS “Premia FFL”, reģ. nr. 40003483493, juridiskā adrese: Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004, Latvija, AS “Valmieras piens”, reģ. nr. 40003020475, juridiskā adrese: Rīgas iela: 93, Valmiera, LV-4201, Latvija, SIA “Rīgas Piensaimnieks”, reģ. nr. 40103078512, juridiskā adrese: Valmieras iela 2, Rīga, LV-1009, Latvija, AS “RĪGAS PIENA KOMBINĀTS”, reģ. nr. 40003017441, juridiskā adrese: Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004, Latvija (kopā — “uzņēmumi”, “mēs” vai “mūsu”, katrs atsevišķi — “uzņēmums”), apstrādājam noteiktu informāciju par privātpersonām, kas sazinās ar mums caur zvanu centru – bezmaksas informācijas tālruni Latvijā +371 80 001 110. Mēs apstrādājam tādu informāciju, kā piemēram, zvanītāja kontaktinformāciju, zvanu informāciju un sniegtās ziņas (turpmāk tekstā — “personas dati”). Personas dati mums tiek sniegti brīvprātīgi. Ja Jūs tomēr neizpaužat mums noteiktu informāciju, mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt dažu šajā paziņojumā izklāstīto uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu. Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības savu piekrišanu atsaukt jebkurā brīdī. Tas neietekmēs apstrādes likumību laikā līdz piekrišanas atsaukuma brīdim. Uzņēmumi rīkojas kā vienoti datu pārziņi, taču katrs uzņēmums uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kuras tas veic ar savu klientu personas datiem un tā pakalpojumu sniedzēju — trešo personu veiktajām darbībām. Citi uzņēmumi par šīm darbībām neatbild. Neskatoties uz to, uzņēmumiem ir vienota atbildība par darbībām, ko tie veic kopīgi.

2. Personas datu izmantošanas mērķi

Mēs personas datus varam izmantot, lai:

  • komunicētu ar Jums (piemēram, atbildētu uz Jūsu pieprasījumu vai pretenziju vai sniegtu Jūsu pieprasīto papildu informāciju);
  • analizētu mūsu noieta tirgu, klientus, produkciju;
  • analizētu mūsu pakalpojumus (piemēram, zvanu centra pakalpojumus);
  • rīkotos saistībā ar juridiskiem vai citiem strīdiem vai prasījumiem.

Mēs personas datus neizmantosim nekādiem mērķiem, kas neatbilst iepriekš izklāstītajiem, nav Jūsu atļauti vai nav paredzēti tiesību aktos.

3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar:

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišana) un
  • GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu leģitīmās intereses).

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu produkcijas un pakalpojumu attīstība un kvalitātes nodrošināšana, mūsu iekšējo noteikumu un tiesību aktu ievērošanas nodrošināšana, mūsu produkcijas popularizēšana un uzņēmuma likumisko interešu aizsardzība.

4. Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati tiks izpausti neatkarīgajiem pakalpojumu sniedzējiem (trešajām personām), kas mums sniedz pakalpojumus (piemēram, zvanu centriem, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu, e-pasta piegādes pakalpojumu, juridisko konsultāciju un citu līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem). Personas dati šīm trešajām personām tiks nodoti vai būs pieejami nolūkā nodrošināt šo pakalpojumu sniegšanu mums.

5. Personas datu glabāšana

Jūsu personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams saistībā ar iepriekš minētajiem mērķiem. Ja tiek uzsākta tiesas prāva, personas dati var tikt glabāti līdz prāvas (ieskaitot visu pārsūdzībai paredzēto laiku) beigām, un pēc tam tie tiks izdzēsti. Ja tiesību aktos būs izvirzīta prasība obligāti glabāt Jūsu personas datus, mēs ievērosim attiecīgos noteikumus.

6. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, labojumus, dzēšanu, apstrādes ierobežojumu noteikšanu, iebilstu pret Jūsu personas datu apstrādi vai apspriestu citus ar Jūsu personas datiem saistītos jautājumus, Jūs varat nosūtīt pieprasījumu attiecīgajam uzņēmumam, rakstot e-pasta vēstuli uz dati@foodunion.com. Jūs esat tiesīgi arī iesniegt sūdzības par Jūsu personas datu nepamatotu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

Ja Jūs vēlaties uzzināt vairāk par Jūsu personas datu apstrādi, Jūsu tiesībām un mūsu pienākumiem, lūdzam iepazīties ar pilnu mūsu PRIVĀTUMA POLITIKAS pilnu tekstu.

Skaties video

PIENAPUIKA:

Uzņēmīgs jebkura vecuma un dzimuma cilvēks, kurš turpina savu ceļu arī tad, kad citi tam netic. Gājis cauri ērkšķiem, iebridis jūrā līdz ceļiem un vēl tālāk. Ar muti kritis smiltīs un piecēlies. Nenobijies, sapurinājies un aizgājis līdz savai uzvarai.

Noskaties stāstu